Regulamin

Wypożyczalnia strojów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW LUDOWYCH

I POZOSTAŁYCH STROJÓW TANECZNYCH

„FOLK&ROLL” Agnieszka Róg

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu w ciągu 30 dni są całkowicie niszczone i nie będą przechowywane.

2. Za wypożyczenie strojów ludowych/pozostałych strojów tanecznych pobierana jest opłata według stawki określonej w cenniku zgodnie z deklarowanym przez Wypożyczającego okresem wypożyczenia.

3. Należność za wypożyczenie można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w siedzibie firmy najpóźniej w dniu wypożyczenia. Rodzaj płatności jest każdorazowo wpisywany w treść umowy. W przypadku płatności dokonywanej przelewem, Wypożyczający jest zobowiązany przedłożyć dowód dokonania przelewu.

§ 2.

TERMINARZ

    1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Wypożyczalnię – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony.

    2. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą (karą umowną).

§ 3.

ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE STROJÓW:

I. Wypożyczenie stroju ludowego do 3 dni:

    1) strój ludowy chłopięcy (rozmiar 134-146) -30 zł brutto;

    2) strój ludowy dziewczęcy (rozmiar 134-146) -30 zł brutto;

    3) wypożyczenie poszczególnych elementów stroju ludowego- 10 zł brutto;

 

II. Przy wypożyczeniu stroju ludowego powyżej 3 dni dodatkowa opłata za każdy następny dzień- 10 zł brutto;

III. Wypożyczenie poszczególnych elementów stroju ludowego za każdy dzień- 10 zł brutto za każdy dzień

 

IV. Wypożyczenie pozostałych strojów tanecznych (do 3 dni):

     1) komplet: koszulka bawełniana + spódniczka tiulowa – 15 zł brutto;

     2) wypożyczenie poszczególnych elementów stroju (koszulka, spódniczka) –  po 10 zł brutto;

V. Przy wypożyczeniu pozostałych strojów tanecznych powyżej 3 dni dodatkowa opłata za każdy następny dzień- 5 zł brutto

 

§ 4.

 1. W chwili odbioru strojów ludowych Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować ich stan i zgłosić ewentualne zniszczenie i uszkodzenia (np. plamy, dziury).

 2. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia.

§ 5.

OPŁATY DODATKOWE (KARY UMOWNE)

 1. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością – za każdą kolejną dobę przedłużenia wypożyczenia (przetrzymania stroju), zgodnie z cennikiem.

 2. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 30 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz Wypożyczalni strojów „FOLK&ROLL”, Wypożyczalnia ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne.

  § 6.

   Zabronione jest: udostępnianie strojów ludowych osobom trzecim, dokonywanie jakichkolwiek przeróbek, pranie, czyszczenie, prasowanie strojów.

  § 7.

 1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój ludowy od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu.

 2. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić strój ludowy w stanie kompletnymi nie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim został wypożyczony.

 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego stroju ludowego Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala pracownik firmy „FOLK&ROLL” na podstawie oceny szkód.

 4. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój ludowy w stanie wymagającym dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustali pracownik firmy „FOLK&ROLL” zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.

 5. W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik Wypożyczalni przy zwrocie stroju.

 6. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia części wypożyczonego stroju ludowego Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości kosztów związanych z jego odkupieniem bądź odtworzeniem.

§ 8.

WYPOŻYCZENIE STROJÓW – WYSYŁKA KURIERSKA (ON-LINE)

1. W momencie wysłania paczki (przekazania paczki kurierowi) przez Wypożyczalnię strojów ,,FOLK&ROLL ”, Wypożyczający nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

2. Przy wypożyczeniu strojów wysyłką kurierską, Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dostawie strojów, za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wysyłkę.

3. Wszelkie roszczenia są rozpatrywane na drodze postępowania reklamacyjnego.

§ 9.

1. W momencie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty, podać swoje aktualne dane osobowe oraz podpisać umowę wypożyczenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Podpisanie umowy wypożyczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Stroje można wypożyczać 7 dni w tygodniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 602 698 341

Masz pytania, chcesz dowiedzieć się wiecej lub zrobić rezerwację? Zapraszamy do kontaktu!

© Copyrights FolkRoll Agnieszka Róg 2022